Bir özel sermaye fonunun yatırım yapmayı planladığı endüstriyel bir firma için ticari ve Teknik alanlarda detaylı inceleme ve durum tespiti (due diligence) süreci yürütüldü.

Firmaların ticari faaliyetleri ve pazardaki potansiyeli değerlendirirken:

 • Faaliyetleri ve ürünleri ile bu ürünlerin mevcut yaşam döngüsündeki yeri,
 • Ürünlerin ve servislerin mevcut pazardaki büyüme potansiyeli,
 • Stratejik açıdan firmaların ürün ve servislerindeki karmaşıklığı yönetebilme kabiliyetler ile ek organizasyonel gereksinimler,
 • Pazardaki rekabetçi ortama yönelik yetkinlikleri ve rekabetçi avantajları,
 • Mevcut rekabet edilen pazarların potansiyeli, ihracatta pazar çeşitlendirmesi fırsatları,
 • Rekabetçi avantajı kalıcı hale getirecek farklı stratejik aksiyonlar,
 • Ürün portföyü genişlemesi ve öte yandan sadeleştirilmesine yönelik fırsatlar

incelendi ve gerek sayısal veriler gerekse de sektörel gerçekler ışığında kapsamlı olarak değerlendirildi.

Firmaların ticari potansiyeline yönelik değerlendirmeler paralelinde teknik durumlarına dair de detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Firmaların üretim faaliyetleri ve teknik yetkinlikleri bağlamında:

 • Üretim faaliyetleri, ana üretim hücreleri ve/veya üretim hatları ve kabiliyetleri,
 • Üretim alanlarının kapasiteleri ve kapasite kullanım oranları,
 • Toplam kalite yönetimine (‘TQM’) yönelik faaliyetleri ve gelişim fırsatları,
 • Belirlenecek hedef oranlarda üretim artışı yapabilmek için yapmaları gereken verimlilik iyileştirmeleri ve üretimde kapasite kayıplarına yol açan faktörler,
 • Üretimde kapasite ve katma değer artış hesaplarını daha farklı yöntemlerle yapabilmek için yapmaları gereken iyileştirmeler,
 • Satış ve üretim operasyonları arasındaki entegrasyonu güçlendirmeye yönelik aksiyonlar,
 • Faaliyet tabanlı maliyetlendirme pratiklerini iyileştirmek ve veri kalitesini geliştirmek için yapmaları gerekenler

derinlemesine analiz edilerek, firma yöneticilerinden ve uzmanlarından elde edilen sayısal gerçekliklere bağlandı.

Tüm bulgular ve değerlendirmeler destekleyi veri analizleri, süreç akış analizleri ve grafik gösterimlerle özetlenerek firmaların yönetim kurullarına ve kritik üst yöneticilerine rapor olarak iletildi ve sunuşla aktarıldı. İyileştirmelere yönelik aksiyonlar belirli bir zaman planına oturtularak projelendirildi.