Organizasyon Modeli ve Yapısı

Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri belirlendikten sonra, yeni organizasyon modeli ve yapısı için seçeneklerin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, gerekli yeni roller ve iş birimlerinin oluşturulması

Yönetişim Yapısı

Şirket organizasyonundaki tüm yapıların, kurulların ve komitelerin içerisinde bulunduğu yönetişim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması, özellikle çok şirketli grup yapılarında grup ve şirketler arası güç dengelerinin belirlenmesi

Performans Yönetim Sistemi

Performans ölçüm sistemi, kademelendirme, yetkinlikler, yetenek değerlendirme sistemi, yan faydalar, yetenek koruma programı, kişisel gelişim programı, takdir ödülleri, uzun süreli kalmayı teşvik edici ödüller, maaş ayarlama ve prim sistemini içine alacak şekilde, entegre ve bütüncül bir performans yönetim sisteminin tasarlanması

OKR Temelli Performans Ölçümü

Performans ölçüm sistemini, Objectives and Key Results (OKR) metodolojisi paralelinde tasarlama, maaş, prim ve yetenek süreçleri ile ilişkilendirme, değişim için sistematikler geliştirme, ilgili teknolojik araçları entegre etme

Performans Odaklı Kültür

Yüksek performans ve sürekli gelişime odaklanan bir iş kültürünün oluşturulması için iş yapma stili, karar verme stili, risk alma yaklaşımı, düşünme-yapma dengesi, iç iletişim stili, hedef odaklılığı tercihi, içe-dışa dönüklük gibi eksenlerdeki tercihlerin belirlenmesi ve uygulamaya konması

Aile Anayasası

Aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamak için, ailenin ortak değerleri, iş vizyonu, yönetsel yapılanmada alınan roller, aile – şirket ilişkileri, gelir ve gider yönetimi, hisse yapısı ve hisse devir usulleri, hayır işleri gibi konuların, en az 5 senelik bir perspektifte düşünülerek tasarlanması ve anayasanın oluşturulması

Slide Slide Slide

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler